Dækningskort_2016

Handelsbetingelser og-vilkår for annoncering i Amager Lokalavis/Kend din Bydel ApS (Lokalavisen Amager)

Bladchef Simon Jansen – simon@amagerlokalavis.dk mobil 23375022

Amager Lokalavis/Kend din Bydel ApS (Lokalavisen Amager) CVR. nr. 36020555 Islands Brygge 43 - 2300 København S Tlf. 23375022 : mail info@amagerlokalavis.dk

Ansvarshavende redaktør Steen Jørgensen - redaktionen@amagerlokalavis.dk  mobil 29 99 50 84

  Lokalavisen Amager udkommer i ulige uger på hele Amager til samtlige husstande, forretninger og kontorer i et trykoplag på 67.951 eksemplarer. Omdeles af PostNord Lokalavisen Amager lægger hovedvægten på aktiviteter i lokalaområdet Biler, Bolig og Livsstils stof. Lokalavisen forsøger at bringe det helt lokale ud i lokal samfundet Lokalavisen Amager påtager sig intet ansvar for fejl i tekst og annoncer, uopfordret indsendt materiale og foto, kan bruges frit af redaktionen. Lokalavisen Amager/ Amager Lokalavis/Kend din Bydel ApS  er upolitisk, og enhver artikel bragt i avisen er ikke et udtryk for avisens holdning. Erhvervsmæssig affotografering af Lokalavisen Amagers tekst og annoncer er ikke tilladt. Avisen påtager sig intet ansvar for foto, tekster eller øvrigt materiale, der uopfordret fremsendes til avisen, og hvis det bliver bragt udløser det på ingen måde honorar til indsenderen. Salg – og leveringsbetingelser 2015/2016 (version 1.0)  1. Generelt Lokalavisen Amager beskæftiger sig med avisudgivelser og heraf afledt annoncering. Lokalavisen Amager fremsender ved aftalens indgåelse en ordrebekræftelse. Opsætning af annoncer kan ske mod vederlag og aftales særskilt for denne aftale. Lokalavisen Amager er ikke forpligtiget til at bringe annoncer, som ikke er i overensstemmelse med avisens forretningsførelse, gældende lovgivning eller nationale og internationale retningslinjer for god markedsføringsskik. 2. Fejl og reklamationer Lokalavisen Amager er uden ansvar for fejl i annoncer, som er modtaget og indrykket i overensstemmelse med annoncørens anvisninger, om end dette materiale kommer fra en tredje part. For trykfejl af enhver art eller fejl, som Lokalavisen Amager er ansvarlige for, ydes prisreduktion eller genindrykning efter Lokalavisen Amagers skøn. Ethvert erstatningskrav kan maksimalt beløbe sig til annoncens pris ved aftalens indgåelse. Reklamationer i forbindelse med fejl i annoncør skal fremsættes omgående og uden ugrundet ophold og skal bringes til Lokalavisen Amagers kendskab inden 5 arbejdsdage fra udgivelsesdatoen. 3. Opsigelse af aftalen Ved opsigelse af aftalen fra annoncørens side, fremsender Lokalavisen Amager krav om indbetaling på det resterende beløb op til 70% af kontraktsummen. Aftalen kan for begge parter opsiges med dags varsel. 4. Priser, rabatter mv.  Fremsendte priser og rabatter er gældende i 7 dage fra modtagelse med mindre andet skriftligt fremgår. Den aftalte annoncemængde og pris forudbetales inden næstkommende udgivelse, således næstkommende annoncering er forfalden inden første udgivelse. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms med mindre andet er angivet. Rabatter er kun gældende i den udspecificerede periode og såfremt intet andet er angivet betales listepris. Det tages forbehold for prisstigninger, som følger af forhøjelse af skatter og afgifter og ekstraordinær forhøjelse af produktions- og administrationsomkostninger, som er afstedkommet af ekstern påvirkning. Lokalavisen Amager forpligtiger sig til, at give 30 dages varsel samt dokumentation for prisstigninger. 5. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er fra fakturadag + 8 dages betalingsfrist, men mindre der skriftlig er aftalt andet. Ved forsinket betaling er Lokalavisen Amager berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom og indtil betaling sker. Endvidere opkræves administrationsgebyr for fremsendelse af erindringsskrivelse. Udebliver betalingen fortsat, overgives kravet til retslig inkasso. 1. Rykker er DKR 200,00. 2. Rykker er DKR 500,00. 3. Rykker er DKR 750,00.  6. Force majeure Ingen part er erstatningsansvarlig for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger uden for parternes kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes en part samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører. 7. Lovvalg og værneting Lokalavisen Amagers ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for Københavns Byret som værneting i 1. instans.